image banner
Lịch tuần thứ 11
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TTQU - HĐND - UBND - UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẬN LÊ CHÂN 
Tuần 11: Từ ngày 11 đến 15 tháng 3 năm 2019
THỜI GIAN  NỘI DUNG CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
CHỦ TRÌ
THÀNH PHẦN THAM DỰ, ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
(11/03)
Sáng 08 giờ: Đ/c BTQU làm việc với phòng TNMT về các khu tái định cư trên địa bàn quận Đ/c BTQU Mời đ/c Tân - PCT UBND dự; Phòng TNMT, VPQU chuẩn bị;
Lịch thay giấy mời
PHQU
08 giờ: Giao ban công tác xây dựng Đảng Đ/c PBTTTQU Trưởng các Ban XDĐ, Lãnh đạo VPQU chuẩn bị  
08 giờ: Giao ban công tác UBND quận Đ/c CTUB Mời Lãnh đạo UBND, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cùng dự; Lịch thay giấy mời PH2UB
08 giờ: Giao ban công tác HĐND quận Đ/c PCTHĐND VPHĐND&UBND quận chuẩn bị PK2UB
09 giờ: Tổng duyệt Chương trình Văn nghệ Duyên dáng Lê Chân BCĐ, BTC
Lễ Hội
Mời các thành viên BCĐ, BTC Lễ hội cùng dự; Liên đoàn Lao động quận chuẩn bị Trung tâm
VHTT quận
10 giờ:  Đ/c BTQU làm việc với Công ty tư vấn thẩm định giá   Trung tâm PTQĐ chuẩn bị; Lịch thay giấy mời PHQU
Chiều Từ 14 giờ: Đ/c BTQU, CTUB kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2019 TTQU Mời Trưởng các phòng, ban, đơn vị tham gia Lễ hội cùng dự;
VPQU, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe
Cơ sở
14 giờ: Họp về thực hiện NQ 05 của HĐND thành phố: cải tạo vỉa hè đường Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Công Hòa, Khu nhà máy xử lý nước An Dương Đ/c Tân - PCTUB Phòng QLĐT chuẩn bị và mời PH2UB
Thứ 3 (12/03) Sáng Từ ngày 12/3: Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019 (Ngày 12, 13, 14 tháng 3 năm 2019) TTQU - HĐND
- UBND - UBMTTQVN
Theo Chương trình, Kế hoạch, phân công của Lễ hội
VPQU, VPHĐND&UBND chuẩn bị xe
Cơ sở
07 giờ: Lễ Cáo yết và Lễ dâng hương -  Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân TTQU Theo Chương trình, Kế hoạch, phân công của Lễ hội
VPQU, VPHĐND&UBND chuẩn bị xe
Cơ sở
08 giờ: Khai mạc Chợ quê Đ/c Duyên - PCTUB Theo Chương trình, Kế hoạch, phân công của Lễ hội
VPQU, VPHĐND&UBND chuẩn bị xe
Quảng trường
Tượng đài NTLC
Chiều 14 giờ: Họp với phòng TNMT về công tác quản lý đất đai, cấp Giấy CNQSDĐ, giải quyết tồn tại Dự án Quán Nam Đ/c CTUB Mời đ/c Tân - PCTUB, Trưởng các phòng, đơn vị: QLĐT, TCKH, Chi cục Thuế, VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND phường Kênh Dương cùng dự; Phòng TNMT chuẩn bị báo cáo; Lịch thay giấy mời PH2UB
14 giờ: Tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019 BCĐ, BTC
Lễ Hội
Mời các thành viên BCĐ, BTC, các lực lượng tham gia Lễ hội; Phòng VHTT chuẩn bị; VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe Tượng đài
NTLC
Tối 19 giờ 30: Chương trình văn nghệ Duyên dáng Lê Chân TTQU - HĐND
UBND
LĐLĐ, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời Tượng đài
NTLC
Thứ 4
(13/03)
Sáng 08 giờ: Chương trình cờ người và các trò chơi dân gian hưởng ứng Lễ hội Đ/c Duyên - PCTUB Trung tâm TDTT, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời Trung tâm
TL&MT TP
Chiều 14 giờ: Biểu diễn Võ dân tộc hưởng ứng Lễ hội Đ/c Duyên - PCTUB Trung tâm TDTT, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời Trung tâm
TL&MT TP
17 giờ: Tiếp xúc nhân dịp Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân TTQU - HĐND
- UBND - UBMTTQVN
Theo Chương trình, Kế hoạch, phân công của Lễ hội
VPQU, VPHĐND&UBND chuẩn bị xe
Số 33
Nguyễn Đức Cảnh
Tối 19 giờ 30: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019 Tượng đài
NTLC
Thứ 5
(14/03)
Sáng 08 giờ: Đ/c PBTTTQU làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh quận về nhiệm vụ năm 2019 Đ/c PBTTTQU Hội Cựu Chiến binh quận chuẩn bị;
Lịch thay giấy mời
Số 187
Tô Hiệu
08 giờ: Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm theo Công văn chỉ đạo của UBND thành phố về Kết luận của Thanh tra Chính phủ Đ/c CTUB Thanh tra, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời PH2UB
08 giờ: Chương trình cờ người và các trò chơi dân gian hưởng ứng Lễ hội   Trung tâm TDTT, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời Trung tâm
TL&MT TP
08 giờ: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Duyên - PCTUB Chi cục Thống kê chuẩn bị và mời; VPHĐND&UBND quận phối hợp HTUB
Chiều 15 giờ: Lễ tạ TTQU - HĐND
- UBND - UBMTTQVN
Phòng VHTT, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời Đền Nghè,
Đình An Biên
Thứ 6
(15/03)
Sáng 08 giờ: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp dân tại quận theo Kế hoạch Đ/c BTQU VPQU, BTCD quận chuẩn bị BTCD
08 giờ: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 TTQU BCHQS quận chuẩn bị và mời PH2UB
08 giờ: Họp kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 và dự án khu tái định cư 10,2 ha Đ/c PBTTTQU Mời: đ/c Tân - PCTUB, Trưởng các phòng, ban, đơn vị: TNMT, TTPTQĐ, QLĐT, VPĐKĐĐ; Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Dư Hàng cùng dự; Lịch thay giấy mời PHQU
08 giờ: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Duyên - PCTUB Chi cục Thống kê chuẩn bị và mời; VPHĐND&UBND quận phối hợp HTUB
Chiều 14 giờ: Họp TTQU Đ/c BTQU VPQU chuẩn bị PHQU
14 giờ: Họp kiểm điểm tiến độ Dự án trên địa bàn các phường Kênh Dương, Vĩnh Niệm, Dư Hàng, Hàng Kênh, Dư Hàng Kênh Đ/c Tân - PCTUB VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời PH2UB
Trong Tuần
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị phối hợp, UBND các phường có liên quan tập trung công tác chuẩn bị và Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2019.
- Các phòng, ban, đơn vị, phường liên quan tập trung công tác GPMB các Dự án Khu đô thị Cầu Rào II, đường Hồ Sen - CR2, mặt bằng 4,3ha, Nút giao thông Nguyễn Văn Linh, mặt bằng 10,2ha.
- Kiểm tra công tác TTĐH, VSMT trên địa bàn quận 03 buổi/ tuần. Phòng QLĐT chuẩn bị và mời. VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe.
- Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Dư Hàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thời gian: 07 giờ 30, ngày 15/3/2019 (Thứ Sáu) tại Hội trường UBND phường Dư Hàng.
- Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Niệm Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thời gian: 13 giờ 30, ngày 15/3/2019 (Thứ Sáu) tại Hội trường UBND phường Niệm Nghĩa.
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0